Skip to main content

Toegankelijke ambulante zorg voor jongeren tot en met 23 jaar met eetstoornissen dankzij multidisciplinair zorgtraject

De behandelende arts kan vanaf 1 februari 2024 een zorgtraject opstarten voor patiënten jonger dan 23 jaar met de diagnose van een eetstoornis. Een ambulant team van zorgverleners begeleidt dit zorgtraject en stelt na een multidisciplinair overleg een behandelplan op. 

Het ambulant team kan een beroep doen op een multidisciplinair ambulant supportteam ( MAST-GGKJ) ondersteund door de netwerken Geestelijke Gezondheid Kinderen en jongeren (GGKJ). Dankzij deze samenwerking van verschillende eerstelijns zorgverleners en de GGKJ-netwerken, kunnen noden rond eetstoornissen sneller worden opgepikt en kunnen jonge patiënten vlot de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Voor welke patiënten is dit Zorgtraject bedoeld?

 • Volgende diagnoses komen in aanmerking: Anorexia Nervosa, Binge eating disorder, Bulimia Nervosa.
 • De patiënt is maximum 23 jaar.
 • De rechthebbende is niet opgenomen in een ziekenhuis.

Welke zorg wordt voorzien?

Het ambulant multidisciplinair team zorgt voor:

 • De opmaak van een multidisciplinair opgesteld behandelplan
 • Twee sessies multidisciplinair overleg bij de opstart en ter evaluatie van het behandelplan.
 • Een zorgverlener met een zorgcoördinerende rol, aangeduid door de behandelende arts.
 • De verwijzing naar psychologische zorg via de conventie eerstelijnspsychologische zorg.
 • De verwijzing voor gespecialiseerde diëtetische zorg.

Wat wordt verwacht van de behandelende arts?

De behandelende arts staat in voor de opvolging van de patiënt gedurende het volledige zorgtraject. Deze opvolging houdt volgende taken in:

 • Het organiseren van multidisciplinair overleg bij de start van het Zorgtraject.
 • Het opstellen en opvolgen van het behandelplan.
 • Het faciliteren in het overleg en communicatie tussen zorgverleners.
 • Het ontwikkelen van een partnerschap met de andere zorgverleners.

De behandelend arts ontvangt per patiënt in dit zorgtraject een forfaitair honorarium voor zijn takenpakket. Dit kan één keer per periode van 12 maanden.

Wat houdt het behandelplan in binnen het zorgtraject eetstoornissen?

De behandelend arts stelt het behandelplan op en activeert zo het zorgtraject, na een multidisciplinair overleg.
Het behandelplan wordt bewaard in het medisch dossier en bevat volgend gegevens:

 • Datum van opmaak
 • Identificatie van de patiënt
 • De gegevens van de patiënt, waaruit blijkt dat deze recht heeft op het zorgtraject (diagnose, leeftijd)
 • De betrokken zorgverleners en hun contactgegevens.
 • Data en aanwezigen op de multidisciplinaire overlegmomenten.
 • Een algemene beschrijving van gegevens die van belang kunnen zijn voor de verdere zorg- en hulpverlening.
 • De algemene doelstellingen die met de patiënt worden nagestreefd.
 • De vooropgestelde taakafspraken (activiteiten/handelingen) om deze doelstellingen te bereiken.
 • De zorgactiviteiten en de verantwoordelijken van zowel de betrokken zorgverleners als de patiënt zelf.
 • De behandelende arts bespreekt het behandelplan samen met de rechthebbende en zijn context.

De taakafspraken worden door de behandelende arts uitgedrukt in tijd en worden in overleg met de patiënt en familie geëvalueerd, bijgestuurd of beëindigd. Dit wordt genoteerd in het behandelplan.

Wat wordt verstaan onder multidisciplinair overleg?

De behandelende arts neemt het initiatief tot multidisciplinair overleg r , dat overleg vereist deelname van ten minste één van de zorgverleners die betrokken zijn bij de ambulante behandeling: een klinisch psycholoog, een diëtist, een  (kinder-) psychiater, een huisarts of  kinderarts.

Naast de behandelend arts kunnen er maximaal drie andere zorgverleners aanwezig zijn op het overleg. 
Het overleg kan per periode van 12 maanden maximaal twee keer plaats vinden, waarvan één keer voor het opstellen van het behandelplan en één keer voor de evaluatie ervan.  Het overleg kan fysiek, virtueel of hybride worden gehouden. Het duurt minimaal vijftien minuten.

Hoe vergoeden we de deelnemers?

De deelnemende zorgverleners kunnen deelname aan dit overleg aanrekenen.
De vergoeding van de behandelend arts voor deelname aan het overleg zit vervat in zijn forfaitair honorarium.

De patiënt kan een beroep doen op gespecialiseerde psychologische zorg.

Via de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg kan de patiënt rekenen op gespecialiseerde psychologische ondersteuning.

De patiënt kan een beroep doen op gespecialiseerde diëtetische zorg.

In de loop van de 12 maanden heeft de patiënt recht op 15 verstrekkingen.
2 verstrekkingen van 60 minuten, en 13 verstrekkingen van 30 minuten.
De verstrekking kan samen met ouders, voogd of familie worden gevoerd.
De eerste twee sessies vereisen een fysieke aanwezigheid van de patiënt en diëtist, de volgende sessies kunnen online plaats vinden als de rechthebbende in staat is om die zorg op afstand te krijgen en de patiënt hiervoor toestemming geeft. 

Bij wie kan de patiënt hiervoor terecht?
De functie wordt uitgevoerd door een erkend diëtist die met het netwerk GGKJ een overeenkomst heeft gesloten. De diëtist moet via zijn/haar portfolio klinische ervaring en de nodige opleiding kunnen aantonen. Deze diëtist maakt deel uit van het multidisciplinair behandelteam en  documenteert in het patiëntendossier en rapporteert naar de andere zorgverleners.

Multidisciplinaire ambulante supportteams als ondersteuning van de zorgverleners

De supportteams ondersteunen de ambulante zorgverleners maar bieden zelf geen zorg. Zij bieden hulp bij moeilijke zorgtrajecten. Daarnaast ligt hun rol in het inventariseren van het zorgaanbod en het detecteren van lacunes binnen hun werkingsgebied. Verder staan zijn in voor de vorming en expertise-uitwisseling met ambulante zorgverleners. De overeenkomst legt de samenstelling en financiering van deze supportteams vast, alsook bepalingen rond bereikbaarheid en samenkomst. 

Begeleidingscomité en evaluatie

Het begeleidingscomité zorgt voor de opvolging en wetenschappelijke evaluatie van deze overeenkomst en  wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van het RIZIV. De overeenkomst loopt van 1 februari 2024 tot en met 31 december 2028.

Het RIZIV sluit een overeenkomst met een ziekenhuis en een GGKJ-netwerk

Dit zorgtraject wordt verwezenlijkt door een overeenkomst dat wordt gesloten door enerzijds het RIZIV en anderzijds een GGKJ-netwerk en een ziekenhuis.

Professioneel voedings- en dieetadvies op maat?